REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA (plik pdf)

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

w Projekcie

pn. „Program profilaktyki, wczesnego wykrywania i zapobiegania raka płuca dla mieszkańców województwa Kujawsko-Pomorskiego”

 1. Definicje
  1. Projekt – Projekt „Program profilaktyki, wczesnego wykrywania i zapobiegania raka płuca dla mieszkańców województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego – numer umowy RPKP.08.06.02-04-0001/20
  2. Beneficjent:
   Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy
  3. Uczestnicy Projektu:
   Uczestników programu tworzyć będą dwie grupy docelowe. Pierwszą są osoby z grupy podwyższonego ryzyka zachorowania na raka płuca, które zostaną objęte Niskodawkową Tomografię Komputerową Klatki Piersiowej (NDTKKP). Drugą tworzy personel medyczny, który poprzez szkolenia podniesie kwalifikacje w kierunku rozpoznawalności raka płuca.
  4. Biura Projektu:
   • Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka,
    ul. Romanowskiej 2,
    85-796 Bydgoszcz,
    tel. 52 374-39-20;
   • Centrum Diagnostyczno–Lecznicze we Włocławku,
    ul. Królewiecka 2A,
    87-800 Włocławek,
    tel. 54 230-13-46,
    tel. 52 374-36-46;
  5. Miejsca wykonywania badań:
   • Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka,
    ul. Romanowskiej 2,
    85-796 Bydgoszcz;
   • Centrum Diagnostyczno–Lecznicze we Włocławku,
    ul. Królewiecka 2A,
    87-800 Włocławek;
 2. Informacje ogólne
  1. Niniejszy regulamin określa proces rekrutacji Uczestników i Uczestniczek Projektu oraz zasady ich udziału w Projekcie.
  2. Okres realizacji Projektu – od 01.07.2020 r. do 31-12-2023 r.
  3. Udział w Projekcie jest bezpłatny.
  4. Celem Projektu jest zwiększenie świadomości społeczeństwa jak ważne jest zapobieganie i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych, przeprowadzenie badań profilaktycznych NDTKKP, oraz edukacja pracowników instytucji ochrony zdrowia zakresie edukacji podnoszącej kwalifikacje w kierunku rozpoznawalności raka płuca.
  5. W ramach Projektu wykonanych zostanie 10 000 badań NDTKKP dla 4 000 osób, oraz przeprowadzone zostaną szkolenia dla 120 pracowników instytucji ochrony zdrowia.
  6. Projekt realizowany jest w systemie oportunistycznym.
  7. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji Projektu, w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji i kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych. Podstawę prawną przetwarzania Uczestnika Projektu danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i e, oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), zwanego „RODO”.
  8. Realizacja Projektu odbywa się na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPKP.08.06.02-04-0001/20 z dnia 19 czerwca 2020 r.
 3. Rekrutacja
  1. Mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego informowani są o możliwości wykonywania badań poprzez m.in.:
   • emisja spotów w lokalnych rozgłośniach radiowych;
   • artykuły prasowe umieszczane w lokalnej prasie;
   • informacje telewizyjne, oraz programy telewizyjne w regionalnym oddziale TVP;
   • osobiste kontakty z przedstawicielami służby zdrowia;
   • plakaty i ulotki dystrybułowane na terenie województwa przy okazji imprez otwartych,
   • dystrybucję ulotek przy okazji wysyłki zaproszeń na badania mammograficzne do Centrum Onkologii oraz do mammobusu,
   • pracowników instytucji pozarządowych, samorządowych, Ośrodków Pomocy Społecznej, firm, sklepów itp., itd.
   • rekomendacje pacjentów, którzy skorzystali z Projektu;
   • informacje zamieszczane w Internecie
   • podczas wizyt u lekarza POZ.
 4. Współpraca z POZ, AOS.
  1. Placówki służby zdrowia województwa kujawsko-pomorskiego informowane są o możliwości wykonywania badań dzięki m.in.:
   • korespondencji tradycyjnej i elektronicznej;
   • przekazywanym materiałom informacyjnym (ulotkom, plakatom, broszurom);
   • informacjom przekazywanym podczas zorganizowanych imprez.
 5. Kryteria kwalifikacji do Programu.
   • Projekt kierowany jest do osób:
  • mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego;
  • pracujących lub pozostających bez zatrudnienia, ale poszukujących pracy i zainteresowanych jej podjęciem.
  1. W badaniach NDTKKP mogą uczestniczyć osoby spełniające następujące warunki:
   • osoby z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat,
   • z okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat,
   • osoby w wieku:
    • 55 do 74 lat.;
    • lub od 50 lat do 74 lat z jednym z czynników ryzyka:
     • ekspozycja zawodowa na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadza; ekspozycja na radon;
     • indywidualna historia zachorowania na raka: przebyty rak płuca, w wywiadzie chłoniak, rak głowy i szyi lub raki zależne od palenia tytoniu, np. rak pęcherza moczowego;
     • rak płuca w wywiadzie u krewnych pierwszego stopnia;
     • historia chorób płuc: przewlekła obturacyjna choroba płuc lub idiopatyczne włóknienie płuc.
  2. W zakresie edukacji podnoszącej kwalifikacje w kierunku rozpoznawalności raka płuca mogą uczestniczyć osoby spełniające następujące warunki
   • lekarz specjalista w dziedzinie chorób płuc wykonujący zawód;
   • specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej wykonujący zawód w wieku aktywności zawodowej;
   • lekarz POZ wykonujący zawód;
   • pielęgniarka wykonująca zawód.
 6. Dokumentacja pacjenta.
  1. Zgłoszenie do Projektu wymaga złożenia następujących dokumentów:
   • Ankieta dla uczestnika Projektu lub Dane pracownika ochrony zdrowia – uczestnika projektu;
   • Oświadczenie uczestnika Projektu (zgoda na przetwarzanie danych osobowych);
   • Test wiedzy dotyczący profilaktyki raka płuca;
   • wyłącznie dla badanych NDTKKP – Test motywujący do zaprzestania palenia wg Schneider, Test uzależnienia od tytoniu wg Fagerstroma.
  2. Uczestnik Projektu może ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu i opieki nad osobą niesamodzielną poprzez złożenie stosownych dokumentów zgodnie z Zasadami przyznawania refundacji kosztów:
   • wniosek o zwrot kosztów dojazdu;
   • wniosek o zwrot kosztów opieki nad osobą niesamodzielną.
  3. Dokumenty rekrutacyjne, wnioski o zwrot kosztów dojazdu i opieki nad osobą niesamodzielną dostępne są na stronie internetowej Beneficjenta – www.profilaktyka-pluca.pl oraz w Biurach Projektu.
  4. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły do momentu zrekrutowania odpowiedniej liczby uczestników.
  5. Przystąpienie do Projektu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 7. Zakres wsparcia w ramach Projektu
  1. Projekt zakłada:
   • przeprowadzenie wizyty kwalifikacyjnej, podczas której dokonana zostanie weryfikacja spełnienia warunków Projektu oraz przeprowadzona zostanie porada antynikotynowa i uświadomienie jak ważne jest zapobieganie i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych;
   • wykonanie badania NDTKKP;
   • wizyta wynikowa podczas której lekarz specjalista chorób płuc lub torakochirurgii omówi wynik badania NDTKKP, oraz określi ścieżkę dalszego postępowania;
   • przeprowadzenie kolejnych cykli badań przesiewowych NDTKKP (follow up) – w zależności od zaleceń lekarza.
   • przeprowadzenie szkoleń dla personelu medycznego podnoszące kwalifikacje w kierunku rozpoznawalności raka płuca
  2. Planuje się wykonanie 10 000 badań NDTKKP dla 4 000 osób, spośród 4 400 zgłaszających się do Programu, zarówno kobiet jak i mężczyzn.
  3. Terminy i godziny badań ustalane będą indywidualnie w Biurach Projektu.
  4. Planuje się, że w warsztatach edukacyjno–informacyjnych weźmie udział 120 osób, zarówno kobiet jak i mężczyzn.
 8. Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu
  1. Każdy Uczestnik spełniający kryteria ma prawo do:
   • bezpłatnego uczestnictwa w edukacji antynikotynowej;
   • bezpłatnego badania NDTKKP;
   • uzyskania rzetelnej informacji o zasadach udziału w Projekcie, przebiegu oraz wyniku badania;
   • badania realizowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony zdrowia, w szczególności z regulacjami dotyczącymi praw pacjenta;
   • rezygnacji z uczestnictwa w Programie w dowolnym momencie.
  2. Każdy Uczestnik ma obowiązek:
   • złożenia dokumentów rekrutacyjnych;
   • terminowego stawienia się w wyznaczonym terminie na badanie;
   • bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić uczestnictwo w Projekcie.
 9. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa wchodzi w życie z dniem 01.10.2020 r.
  2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w sytuacji zmian dokumentów programowych przekazanych przez Instytucję Zarządzającą.
  3. Wszelkie sprawy związane z interpretacją Regulaminu będą rozstrzygane przez Beneficjenta.
Skip to content